Algemene Voorwaarden

DeVideoMann

Artikel 1.

Toepassing van de Algemene Voorwaarden.

1.1 Door verlening van een opdracht aan De Videomann verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van De Videomann en dat hij/zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen De Videomann en een opdrachtgever.

 1.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en De Videomann opgenomen wordt.

 

Artikel 2.

Offertes en totstandkoming overeenkomst.

 2.1 Alle offertes van De Videomann, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. De Videomann kan een offerte intrekken zowel voordat de opdrachtgever de offerte heeft aanvaard, als direct na aanvaarding. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen.

2.2 Wanneer de opdrachtgever een offerte ondertekend van De Videomann, komt er een overeenkomst tot stand.

2.3 De Videomann zal zijn werkzaamheden opschorten indien de opdrachtgever geen zekerheid geeft voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, de opdrachtgever is dan verplicht de reeds verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

2.4 Wanneer er misverstanden zijn ontstaan over de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, door niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig te specificeren of mededelen van de opdracht, is De Videomann niet verantwoordelijk en zal de rekening en/of risico voor de opdrachtgever zijn.

 

Artikel 3.

Uitvoering Opdracht.

 3.1 Nadat de offerte is ondertekend zal De Videomann opdracht gaan uitvoeren.

 3.2 De Videomann zal de opdracht naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

3.3 De oplevering van het eindproduct zal voor of op de overeengekomen datum worden aangeleverd. In geval van overschrijding van de datum zal De Videomann direct contact opnemen met de opdrachtgever.

3.4 Indien een sd-kaart niet leesbaar is zal De Videomann de sd-kaart door een professioneel bedrijf laten nakijken. Mochten de beelden daarna niet meer bruikbaar of leesbaar zijn zal De Videomann het factuur crediteren en vervalt onze opdracht. De Videomann is niet aansprakelijk te stellen voor het niet kunnen leveren van de video.

3.5 elke opdracht bevat 1 gratis aanpassingsronde, (behalve wanneer anders aangegeven op de factuur en/of offerte). Wanneer u meerdere keren iets aangepast wilt hebben aan de productie, zullen deze rondes in rekening worden gebracht.

 3.6 Het cancelen van de opdracht is mogelijk, wanneer het maximaal vijf dagen voor de draaidag wordt medegedeeld. Bij het cancelen van de opdracht zal er 10% van de originele factuur in rekening worden gebracht, deze dient binnen 30 dagen betaald te zijn door de opdrachtgever. Wanneer het niet vijf dagen voor de draaidag wordt medegedeeld, zal er 50% van de afgesproken prijs moeten worden betaald aan De Videomann. Het verschuiven van een opdracht is in overleg met De Videomann en de opdrachtgever mogelijk, dit moet 5 dagen voor de eerste draaidag worden medegedeeld. In bijzondere gevallen, waarbij de overheid ervoor zorgt dat een evenement niet door kan gaan, kan dit nog tot de dag van tevoren, door de opdrachtgever worden medegedeeld aan De Videomann. Wanneer dit voorkomt, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4.

Muziek en voice-overs.

 4.1 Muziek die in een videoproductie wordt gebruikt van De Videomann, wordt in overeenkomst met de opdrachtgever, in rekening gebracht voor de opdrachtgever. Wanneer de muziek rechten vrij is en gratis te gebruiken is, zal er niets in rekening worden gebracht.

 4.2 Wanneer de videoproductie een voice-over bevat, zal deze in rekening worden gebracht voor de opdrachtgever.

 

Artikel 5.

Prijzen en betalingen.

 5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

 5.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 10 dagen na factuurdatum betalen. (Tenzij anders overeengekomen).

 5.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

 

Artikel 6:

Auteursrechten.

6.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij De Videomann.

6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Videomann geleverde videoproducties, Foto’s of grafische ontwerpen zelfstandig aan te passen, wijzigen, inkorten. Titelplaten aan het begin en eind van een videoproductie mogen niet zelfstandig worden verwijderd uit het geleverde product. Wanneer u geen titelplaten wilt in uw productie, zal De Videomann daar 100,- voor in rekening brengen en wordt het door ons uit de productie gehaald. Wanneer u dit zelfstandig uit de videoproductie verwijderd, zal de videomann 200,- in rekening brengen.

6.3 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht over het verspreiden van het eindproduct.

6.4 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van De Videomann door De Videomann aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, ontwerpen of audiovisuele producten, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op andere wijze dan is overeengekomen.

6.5 Auteursrechtelijke muziek welke wordt gebruikt bij huwelijksvideo’s is alleen toegestaan binnen huiselijk gebruik. De Videomann is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch dergelijk materiaal distribueert via bijv. sociale mediakanalen. De gevolgen zijn volledig voor de opdrachtgever.

6.6 Elke videoproductie van De Videomann wordt op het YouTube kanaal van De Videomann en andere social-media gepost (behalve indien anders afgesproken).

6.7 De Videomann behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Artikel 7:

Bestand archiveren.

 

De Videomann archiveert bestanden minimaal tot één half jaar na oplevering van het eindproduct. Na deze datum is het archiveren, de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en is De Videomann niet aansprakelijk.

 

Artikel 8:

Aansprakelijkheid van De Videomann.

8.1 De Videomann is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht waarvan De Videomann zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 8.2 Iedere aansprakelijkheid van De Videomann voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De Videomann is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door De Videomann gegeven inlichtingen of adviezen die niet onder de schriftelijke overeenkomst vallen.

8.3 Voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo snel als mogelijk is, de schade schriftelijk bij De Videomann heeft gemeld.

 

Artikel 9:

Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen De Videomann en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10:

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden.

10.1 Deze voorwaarden zijn op te vinden op www.devideomann.nl

10.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

10.3 Van toepassing is steeds de laatste versie. De versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

10.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Videomann en opdrachtgever zullen in overleg treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.